Cursussen

Cursussen in de Embassy of the Free Mind

Following our lecture on the History of the Feminine Consciousness from 18 April, we now introduce a 3-class course on the same theme: The Dream of the Cosmos: Introduction to the History of the Feminine. Feminine Consciousness and the Rise of a New Story.

ABOUT THE COURSE
Who and what is the Goddess? How did the world look like before patriarchy and the rise of science and technology? What price do we pay for the modern life we live, the comfort and technological advances we enjoy every day?

Let op: deze cursus wordt in het Engels gegeven.ABOUT THE AUTHOR OF 'THE DREAM OF THE COSMOS'
Anne Baring is a pioneer in the historical research of the feminine aspect of the gods… She addresses the real cultural roots of the multifaceted crisis we currently experience globally - spiritually, psychologically, ecologically, socially, politically and economically. Baring derived inspiration from the ideas that are present in the Embassy of the Free Mind, which is also why she personally embraces the initiative. As a young researcher, Faranak Mirjalili will bring these ideas closer to us.

ABOUT FARANAK MIRJALILI
Faranak Mirjalili is a myth- and storyteller and a Jungian Dreamwork teacher. She is a student of the works of C. G. Jung and in Training as a Jungian Analyst in The Netherlands. As a research student in the field of Feminine Consciousness and Embodiment, she focuses on the connection of the organs and spiritual centres of the body to the personal and collective unconscious, with an emphasis on the importance of the heart in the transformation of consciousness. Her interest and work are on how the body and wisdom of a new emerging Feminine can be of service in a time of global ecological crisis.
Faranak works in both groups and individually. Her work and research aim to break out of the individual therapy room and make space for group-work by connecting to the collective ‘Mundus Imaginalis’ through the world of Myth and Fairytales. She offers workshops in Europe and teaches myth and dreamwork internationally to students through her Online Program. More info and online articles about Faranak: www.faranakmirjalili.net

DATE: 19 May - 26 May - 2 June 2019
TIME: 12.00 - 13.30h
TICKETS: € 60 for the whole course. Please note that it's not possible to take individual classes. Tickets available from Monday 6 May. Be fast before it's sold out, since we only have 20 spots available! Book your ticket here.
LANGUAGE: English

Class 1
The Lunar Era - A return to the Goddess

In the first class we will look back into what is known as the ‘Lunar Era’. A return to the time of the Great Mother and the Goddess. What does lunar consciousness mean and how is this different from what we know today? What did a ‘kinship with all of creation’ look like and what can we learn from these ancient civilisations like the neolithic era? How did we start to lose this Lunar consciousness? We will touch on various myths and images from ancient civilisations where the Great Mother was the prevailing image of Deity. We will explore the early signs of masculine consciousness coming down in the ancient civilisations of Sumeria, which made a slight shift in feminine consciousness from the image of the Great Mother to the Great Goddess Inanna, and later Ishtar.

Study material: Part 1 and 2 of The Dream of the Cosmos

Class 2
Solar Era - Masculine consciousness & Patriarchy

In this class we will focus on the Solar consciousness and the rise of masculine consciousness, and how this moved into Patriarchy. When did ‘God in nature’ disappear into the a distant ‘sky god’ and what was the original purpose of masculine consciousness and the rise of the ‘warrior hero’? We will explore the shift from tribal consciousness where the ‘participation mystique’ was a natural way of being, into the individualisation and the rise of the importance of the individual vs. the group/tribe. How did this connect to the emergence of the ego, separated from the deeper matrix of the unconscious?

We will focus on the damage of a Solar consciousness that excluded and exiled the feminine, the diffused light of the Moon and what damage this has done to both psyche and matter. From Micro to Macro, what have been the consequences of this one pointed focus that exiled the feminine? What price have we paid for the evolution of science and technology and what does this have to do with the original rise of masculine consciousness?
Study material: Part Three of The Dream of the Cosmos

Class 3
The Return of the Anima Mundi


the Soul of the Cosmos - the meeting of Alchemy and Science

In this third class we will come into a meeting point of the ancient with the modern, what Anne Baring calls ‘the new science’. The new discoveries in science are taking us towards the revealing of an ‘ensouled cosmos’. How does this connect us to ancient wisdom of the alchemists ‘Anima Mundi’ and why is this a significant moment in time? We will connect Alchemy with Scientific discoveries and discuss what is needed on a micro-level to move with this new consciousness into a new story. What does it take for a new story to emerge individually and collectively? How can we reclaim nature as the ‘garment of God’?


Study material: Part 5 (and optional part 4) of The Dream of the Cosmos

 

 


 


ARCHIEF

Hildegard van Bingens Scivias - Pelgrimstocht van de ziel, op weg naar eigen bestemming

13, 20, 27 maart, 3, 10 en 17 april
Let op: de cursus start een week later dan eerder aangekondigd

Als allereerste cursus biedt de Embassy of the Free Mind zes bijeenkomsten rondom het werk van de middeleeuwse visionair Hildegard van Bingen. In zes bijeenkomsten wordt telkens na een korte inleiding een van Hildegards visioenen besproken, samen met de daarbijbehorende miniatuur, vervaardigd door Hildegards eigen kloosterzusters. Zo is het mogelijk om inzicht te krijgen in het totaalconcept van Hildegards trilogie en te ervaren hoe actueel deze vandaag de dag nog is.

Tijdens de daaropvolgende gezamenlijke lezing wordt ook aandacht besteed aan de zgn. lectio divina, een middeleeuwse en monastieke leeswijze, die zich voltrekt van lectio (lezing hardop), naar ruminatio (innerlijke verwerking), naar sapientia (ervaren van de innerlijke betekenis in het dagelijks leven). En dan blijkt de kracht van Hildegards beeld- en klanktaal, de onderliggende betekenis van haar woorden en hoezeer dit werk in dat opzicht een indrukwekkende samenhang vormt.

In de bijeenkomsten komen aan de orde:

Protestificatio, Hildegard wordt door God geroepen haar visioenen en Zijn uitleg daarvan te openbaren. 
Scivias I, 1, De noodzakelijke voorwaarden voor de ziel om op weg te gaan.
Scivias I, 4, ‘De pelgrimstocht van de ziel’. De ziel, nog ontheemd, is geleidelijk in staat zich een voorlopige woon-, soldatentent (tabernaculum) te bereiden.
Scivias II, 3, De ziel wordt gelouterd en opgenomen in de kerk (ecclesia).
Scivias II, 6, De ziel wordt innerlijk gesterkt naar het voorbeeld van de mens-geworden Christus.
Scivias III, 3, De ziel aanvaardt haar geestelijke kruistocht, op weg naar het eeuwig Jeruzalem, bijgestaan door de deugden (virtutes) als goddelijke strijdkrachten.
Scivias III, 13, Aankomst van de ziel in het eeuwig Jeruzalem, voorspel van de Ordo Virtutum.  
 
Tijdens de bijeenkomsten wordt de te behandelen tekst aan de cursisten uitgereikt.

Achtergrondliteratuur
Hildegard van Bingen, Scivias, Ken de wegen, Dl. I, II en III. Vertaling en inleiding Mieke Kock-Rademakers. Uitgeverij Verloren. Deze uitgave bevat tevens de Latijnse tekst en de daarbij horende miniaturen. In dl. III is ook een vertaling van de Ordo Virtutum opgenomen.

Over Hildegard van Bingen
Hildegard van Bingen (1098-1179), geboren te Bermersheim, werd als tiende kind van een adellijke familie al op jonge leeftijd aan God toegewijd. In het benedictijnerklooster van de Disibodenberg leidde ze aanvankelijk een verborgen leven tot ze in 1141 in een visioen Gods boodschap ontving: ‘ontsluit de kluis der mysteriën’ en ‘zeg en schrijf wat ik je zeg’.
Dit was voor haar het begin van haar eerste visioenentrilogie Liber Scivias, ‘Het boek Ken de wegen’, over de pelgrimstocht van de ziel. In deze trilogie treedt Hildegard niet alleen aan de dag als mystica, theoloog, filosoof en magistra van haar eigen kloosterzusters, maar ook als strijdbare, gezaghebbende vrouw.

Scivias I behandelt het Oude Testament. Hierin staat de ziel, als onderdeel van de schepping, nog in al haar stoffelijkheid centraal, met aan het slot de engelenkoren in een ver verschiet.
In Scivias II wordt in het Nieuwe Testament de ziel gelouterd en gevormd tot waarlijk mens-zijn, naar lichaam en ziel, naar het voorbeeld van Christus.
Scivias III behandelt de eindtijd waarin de ziel zich ontwikkelt van rondgang naar geestelijke opgang, daarbij geholpen door de deugden (virtutes), tot zij aankomt in het eeuwig Jeruzalem.

De bekroning van Liber Scivias wordt gevormd door de Ordo Virtutum (de Rei der Deugden), als de ziel, aanvankelijk ontheemd, haar thuiskomst, bij God ervaart. Zo vindt in dit mysterie-en klankspel de dramatische leergang van de ziel op magistrale wijze zijn voltooiing.

Over Mieke Kock-Rademakers
Mieke Kock-Rademakers (1944) is classicus, filosoof en vertaler. Zij was werkzaam als docent klassieke talen en leidt meerdere leeskringen. In 2017 voltooide zij de vertaling van Liber Scivias, Het boek Ken de Wegen, een trilogie over de pelgrimstocht van de ziel van de mystica Hildegard van Bingen. Het is de eerste keer dat deze monumentale trilogie, vertaald vanuit het Latijn, in ons taalgebied is verschenen. De uitgave is verlucht met de bijbehorende miniaturen. Zij zijn een weergave zijn van de visioenen die Hildegard ontving en zijn naar alle waarschijnlijkheid door haar eigen kloosterlingen vervaardigd. De uitgave bevat tevens tekst en vertaling van het indrukwekkend zang- en mysteriespel De Ordo Virtutum (De Rei der Deugden).

Bij het vertalen benadert ze de tekst volgens de middeleeuwse opvatting van de grammatica speculativa. Deze opvatting sluit nauw aan bij de lectio divina, een monastieke wijze van tekstlezing die leidt tot ‘smakende wijsheid’. In die zin is haar aanpak tevens hermeneutisch (vgl. Heidegger: Das Wort gibt zu Denken). In de vertaling handhaaft ze zo veel mogelijk de oorspronkelijke tekst. Alleen zo is het mogelijk om de onderliggende betekenis van de tekst en de intentie van de auteur - voor Hildegard is dat God - te ont-dekken.

Als filosoof richtte Mieke Kock-Rademakers zich op Plato, Aristoteles en de - in de middeleeuwen zo belangrijke - Neoplatoonse traditie. Haar doctoraalscriptie handelde over Heideggers vertaling van de grotvergelijking van Plato: Platons Lehre von der Wahrheit. Haar belangstelling gaat uit naar het spoor van denken in taal. Daartoe benadert zij teksten vanuit wijsgerig- antropologisch perspectief met als vraag: ‘Wat bezielt de mens’ en ‘Hoe laat deze vraag zich beantwoorden in de loop van de geschiedenis’. Ze was docent klassieke talen en leidt meerdere leeskringen.

Mieke is tevens geïnteresseerd in Oude Muziek. Ze vertaalde en interpreteerde liedteksten voor Cantus Modalis (o.l.v. Rebecca Stewart) en Cercamon (o.l.v. Lida Dekkers). Zo ontmoette ze Hildegard van Bingen (1098 – 1179) als een begenadigd componist en ontdekte ze hoe het (mystieke) woord bij Hildegard geleidelijk opgaat in klank, hoezeer de samenhang van woord, beeld, klank en innerlijk gebeuren in haar teksten werkzaam is.

Aldus ervoer ze wat een opmerkelijke vrouw Hildegard van Bingen was: uitzonderlijk getalenteerd op velerlei gebied en, ondanks haar vrouw-zijn, zeer invloedrijk in haar tijd als zieneres, (kerk)geleerde, auteur van talrijke (ook geneeskundige) geschriften als ook stichter en magistra van haar kloosters, in Bingen en later ook Eibingen.

 

 

Praktische informatie
Data
: 13, 20, 27 maart, 3, 10 en 17 april 2019
Tijd: 15:00-16:30 uur (geen pauze, in de zaal stat water klaar en voor en na de cursus kunnen cursisten op eigen kosten iets gebruiken in het café )
Kosten: € 120,-.

Aanmelden
MELD U HIER AAN

Aanmelden kan alleen voor de hele cursus, niet voor afzonderlijke lessen. De cursus gaat door bij minimaal zes aanmeldingen.